Locatie Loenen

Privacy­beleid

Als praktijk Fysio Samen Beter hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we u transparant informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onze therapeuten houden zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy)
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Praktijk Fysio Samen Beter verwerkt persoonsgegevens van patiënten of cliënten voor twee doelstellingen:

 • patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces
 • patiëntgegevens vastleggen t.b.v. medische training

Grondslag

Voor de behandelovereenkomst en voor bovenstaande doelstellingen kan de behandelende fysiotherapeut de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • gezondheidsgegevens
 • verzekeringsgegevens
 • BSN (burgerservicenummer)
 • ID- of paspoortnummer
 • naam huisarts en/of specialist
 • medicatielijst
 • verwijsbrief van de huisarts/specialist
 • bij jonger dan 18 jaar een handtekening van een ouder

Uw persoonsgegevens worden gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst in een EPD (elektronisch patiëntendossier) op beveiligde software opgeslagen. Conform de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) geldt er een bewaartermijn van 15 jaar.

Verstrekking aan derden

Als dit noodzakelijk is voor uitvoering van een behandelproces of medische training, kunnen wij uw gegevens aan derde partijen geven. Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • verzorging van de digitale dossiervoering
 • verzorging van de (financiële) administratie
 • verzorging van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken
 • verwerking van declaraties via VECOZO (internetportaal voor veilige communicatie in de zorg tussen zorgverzekeraars en zorgverleners)
 • evaluatie met de behandelde huisarts of specialist

Met deze partijen (verwerkers) maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen (verwerkersovereenkomst). Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysio Samen Beter bewaart persoonsgegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan::

 • geheimhouding voor alle personen die namens de praktijk van uw gegevens kennis kunnennemen
 • een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • regelmatig testen en evalueren van onze maatregelen
 • het informeren van medewerkers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan:

 • u heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben
 • u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers
 • u heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voor genoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegevenstoestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u eerst contact met ons op te nemen. Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u verdere stappen zetten. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming).

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

 • Praktijk Fysio Samen Beter
 • Mandy Oehler (praktijkeigenaar) of Denise Pieterse (praktijkeigenaar)
 • adres: Willevenstraat 1 / 5374 GC SCHAIJK- Hoofdweg 64/ 7371AJ Loenen
 • telefoon: 06 – 10 65 99 00 of 055-3124992

e-mail: info@fysiosamenbeter.nl